Sylwilla

43 teksty – auto­rem jest Syl­willa.

-Mam ja­kiś gor­szy dzień.
-Mam ja­kies gor­sze życie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 marca 2010, 17:59

Życie jest tyl­ko życiem.
Wol­no mu odejśc bez słowa.
Śmierc jest tyl­ko śmiercią.
Nikt nie jest idealny. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 listopada 2009, 20:22

Dla kos­tuchy kaz­dy jest stary.
Wszys­cy ma­my ,,swo­je lata" 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2009, 18:20

Po śmier­ci życie już nie wy­daje się piekłem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 października 2009, 18:45

Smut­na pro­za życia zaj­rzała do mo­jego kalendarza.... 

myśl

-Wy­ciągnij mnie z te­go dołka...
-Nie.
-To chodź tu do mnie, będziemy tu we dwoje.
-Nie.
-Chcesz mnie tak zostawić?
-Tak.
-To le­piej mnie za­kop. Proszę. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Fa­le myśli, które mnie za­lewają są nie do zniesienia.
Jed­nak nie umiem założyć od­po­wied­niej tamy. 

myśl
zebrała 6 fiszek

Ko­lej­ny raz pot­rzeb­ny mi ratownik.
To­pię się we włas­nych łzach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

,,Pa­miętaj­cie, żeby od­no­sić się do siebie z sza­cun­kiem. No, zas­tanówcie się, jak zwra­cają się do was ma­ma i ta­ta naj­częściej? Aniu, Kochanie......
-ma­ma mówi do mnie 'przym­knij ry­ja' " 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Ja­ka jest naj­krótsza droga
do spot­ka­nia z Bogiem?
-Życie bez kończyn-od­po­wiada mężczyzna
na wózku inwalidzkim. 

myśl
Sylwilla

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność